Stavební dozor

 • průběžná kontrola plnění zhotovitele – kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou Projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo.
 • spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména, pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby.
 • kontrola dodržování podmínek stavebního / vodohospodářského / povolení při Stavbě, případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem.
 • kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
 • koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem.
 • kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby (harmonogramu), včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby.
 • kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti SoD, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby.
 • kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby a kolaudaci.
  kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 • stanovení postupů v souladu s uzavřenou SoD nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků.

Kolaudace

 • zajištění procesu kolaudace stavby, resp. zajištění souhlasu s užíváním
 • jedná se o kontrolu provedené stavby a proces doložení všech potřebných dokumentů stavebnímu úřadu, který, na základě předložených dokladů a místní prohlídky stavby, povolí užívání.

Inženýring

 • nezávislé posouzení cenových nabídek
 • stavební rozpočty
 • cenové poradenství
 • vytváření VV
 • asistence při výběrových řízeních a konzultace
 • zajištění potřebných vyjádření dotčených orgánů

Pojistné události

 • tzv. na klíč
 • zastupování před pojišťovnou
 • provedení oprav a sanací
Sídlo společnosti

AnZe group s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

Ing. Pavel Žedňanský
jednatel společnosti

+420 603 298 097
jednatel@anzegroup.cz